شما اینجا هستید:   خدمات پس از لیزینگ | شکایات و پیشنهادات | فرم پرسشنامه رضایت مشتریان
فرم پرسشنامه رضایت مشتریان

 

برای نمایش فرم پرسشنامه رضایت مشتریان خرد اینجا  و برای مشتریان شرکتی اینجا را کلیک کنید 

لطفاً پس از تکمیل فرم آن را پرینت گرفته و پس از مهر و امضاء، برای شرکت لیزینگ اقتصاد نوین ارسال نمایید

Fax:
021- 88702180

email:
info@enleasing.com
CRM@enleasing.com